I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ (THÀNH VIÊN SÁNG LẬP QUỸ)

Bà Nguyễn Thanh Hương
(Chủ tịch Quỹ)
Ông Phạm Quang Phát
(Phó chủ tịch Quỹ)
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
(Phó chủ tịch Quỹ )
Bà Vũ Thị Thu Thuỷ
​(Phó chủ tịch Quỹ)
Bà Vương Thị ThùyBà Nguyễn Thị Tuyết Chinh

II. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Bà Nguyễn Thanh Hương
(Chủ tịch Quỹ)
Bà Vương Thị Thùy
(Giám đốc Quỹ)
Bà Vũ Thị Hồng Nhung
(Kế toán trưởng)
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
(Kế toán viên)