HỒ SƠ PHÁP LÝ

I. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

II. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CỦA QUỸ

III. ĐIỀU LỆ QUỸ

http://hanhphucchomoinguoi.com/file_20210308_161145_1258801_3-dieu-le-quy-20210202-2/